Skip to content

ระบบบัญชีข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(OAE DATA CATALOG)


production

ผลผลิต

1 ชุดข้อมูล
products

สินค้าเกษตร

1 ชุดข้อมูล
income

รายได้เกษตรกร

3 ชุดข้อมูล