ระบบบัญชีข้อมูล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (OAE Data Catalog)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพันธกิจ

  • เสนอแนะนโยบาย จัดทำแผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทำท่าที และร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
  • จัดทำและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  • ติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรณีผู้ใช้บริการพบปัญหาจากการใช้งานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ @oae.go.th

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ :
โทรสาร :