• มูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิ 68 total views 41 recent views

    ข้าวหอมมะลิในพื้นที่ หมายถึง ข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 และ กข15 ที่ปลูกในพื้นที่ภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด...
    ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 15 มิถุนายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).