• มูลค่าสินค้าเกษตร 61 total views 23 recent views

    มูลค่าสินค้าเกษตร หมายถึง ปริมาณผลผลิตคูณราคาที่เกษตรกรขายได้
    ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 15 พฤษภาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).