• ผลผลิตการเลี้ยงกุ้งทะเล 370 total views 68 recent views

    เนื้อที่เลี้ยง ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ จากกรมประมง รวบรวมโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
    ส่วนพยากรณ์ข้อมูลการเกษตร 12 มิถุนายน 2566