• จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกทุเรียน 634 total views 45 recent views

  จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน และพื้นที่ปลูกทุเรียน รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 10 กรกฎาคม 2567
 • จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกสับปะรดโรงงาน 553 total views 67 recent views

  จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด และพื้นที่ปลูกสับปะรด รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 10 กรกฎาคม 2567
 • จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกเงาะ 640 total views 72 recent views

  จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกเงาะ และพื้นที่ปลูกเงาะ รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 10 กรกฎาคม 2567
 • ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร 1712 total views 49 recent views

  เผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจประกอบด้วย การใช้ที่ดิน,รายได้,รายจ่าย,หนี้สิน,ทรัพย์สิน,ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน,ทัศนคติ
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 10 กรกฎาคม 2567
 • จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 412 total views 64 recent views

  จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี และพื้นที่ปลูกข้าวนาปีรายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 10 กรกฎาคม 2567
 • ปริมาณการผลิตข้าว 1711 total views 77 recent views

  ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ข้าว ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 10 กรกฎาคม 2567
 • จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกกาแฟ 759 total views 87 recent views

  จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ และพื้นที่ปลูกกาแฟ รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 3 กรกฎาคม 2567
 • จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 472 total views 98 recent views

  จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง และพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังรายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 3 กรกฎาคม 2567
 • จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกลำไย 589 total views 47 recent views

  จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย และพื้นที่ปลูกลำไย รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 3 กรกฎาคม 2567
 • จำนวนเกษตรกรจำแนกตามประเภทกิจกรรม 391 total views 34 recent views

  จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมงจำแนกตามประเภทกิจกรรม รายจังหวัด
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 3 กรกฎาคม 2567
 • จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกมะพร้าว 509 total views 70 recent views

  จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว และพื้นที่ปลูกมะพร้าว รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 3 กรกฎาคม 2567
 • จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน 436 total views 59 recent views

  จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน และพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 3 กรกฎาคม 2567
 • จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกยางพารา 578 total views 39 recent views

  จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และพื้นที่ปลูกยางพารา รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 3 กรกฎาคม 2567
 • จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกมังคุด 261 total views 22 recent views

  จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด และพื้นที่ปลูกมังคุด รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 3 กรกฎาคม 2567
 • จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน 585 total views 110 recent views

  จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงาน และพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 3 กรกฎาคม 2567
 • จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 379 total views 40 recent views

  จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 3 กรกฎาคม 2567
 • จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังโรงงาน 559 total views 50 recent views

  จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังโรงงาน และพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังโรงงาน รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 3 กรกฎาคม 2567
 • ปริมาณการผลิตมันสำปะหลัง 946 total views 34 recent views

  ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ มันสำปะหลัง ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 15 มิถุนายน 2567
 • ปริมาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 556 total views 60 recent views

  ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 15 มิถุนายน 2567
 • ปฏิทินผลผลิต 764 total views 64 recent views

  ผลผลิตรายเดือนพืชไร่ พืชสวน พืชผักที่สำคัญ
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 15 มิถุนายน 2567
 • ข้อมูลปริมาณการผลิตปาล์มน้ำมัน 1975 total views 83 recent views

  ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ปาล์มน้ำมัน ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 15 มิถุนายน 2567
 • ปริมาณการผลิตยางพารา 1634 total views 49 recent views

  ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ยางพารา ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 15 มิถุนายน 2567
 • ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย 1076 total views 22 recent views

  การผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง ราคา ณ ไร่นา ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร นำเข่า-ส่งออก
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 9 เมษายน 2567
 • สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินค้า 1343 total views 66 recent views

  เนื้อที่ ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคา ณ ไร่นา การใช้ที่ดิน ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร ตันทุน การใช้ในประเทศ นำเข้า-ส่งออก การตลาดและนโยบาย สถานการณ์การผลิต
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 9 เมษายน 2567
 • สถิติการเกษตรของประเทศไทย 569 total views 44 recent views

  เนื้อที่ ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคา ณ ไร่นา การใช้ที่ดิน
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 9 เมษายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).