ข้อมูลการสำรวจปริมาณการผลิตยางพาราที่บันทึกลงระบบ

ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ยางพารา ที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นและบันทึกลงระบบ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ ส่วนสารสนเทศการผลิตพืชสวน ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
* อีเมลสำหรับติดต่อ cai-info1@oae.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา จากการสำรวจภาคสนามตามระเบียบวิธีการสำรวจ โดยการสุ่มตัวอย่างเพื่อการจัดเก็บข้อมูลจากบัญชีกรอบตัวอย่างผู้ปลูกยางพารา
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
ระดับชั้นข้อมูล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
Others License
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล พื้นที่การเกษตร ประมง ป่าไม้
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar kademane hansuri
สร้างในระบบเมื่อ 5 สิงหาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 6 สิงหาคม 2564