มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์

ข้อมูลมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญจากกรมศุลกากร รวบรวมโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนปฎิบัติการข้อมูลการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
* อีเมลผู้ติดต่อ prcai@oae.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อการบริการประชาชน,พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ข้อมูลนำเข้าและส่งออกจากกรมศุลกากร
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • JSON
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL http://mis.oae.go.th/api/EX_V_TOPTEN.php
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ปีที่อยู่ในฐานข้อมูล ปี 2541
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2566
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ผลิตภัณฑ์
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) กิโลกรัม ตัว ลิตร ต้น
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ใช่
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 24 มีนาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 12 มิถุนายน 2566