ผลผลิตการเลี้ยงกุ้งทะเล

เนื้อที่เลี้ยง ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ จากกรมประมง รวบรวมโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนพยากรณ์ข้อมูลการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
* อีเมลผู้ติดต่อ caiforecast@oae.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อการให้บริการประชาชน,พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา กรมประมง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • JSON
  • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://mis.oae.go.th/api/V_PRODUCT_SHRIMP.php
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 ตุลาคม 2565
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2555
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2564
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
แวนนาไม, กุลาดำ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไร่ กิโลกรัม ตัน
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ผลผลิตเท่ากับเนื้อที่เลี้ยงคูณผลผลิตต่อไร่
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ISIC
สถิติทางการ ใช่
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 24 มีนาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 12 มิถุนายน 2566