รายได้เงินสดสุทธิเกษตร

รายได้เงินสดสุทธิเกษตร คือรายได้เงินสดเกษตรหักด้วยรายจ่ายเงินสดเกษตร

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
* อีเมลผู้ติดต่อ cai-econ@oae.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อการให้บริการประชาชน,พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา จากการสำรวจข้อมูลของสศก.
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • CSV
  • JSON
  • XLS/XLSX
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://mis.oae.go.th/api/V_INCOME_NET_AGRI.php
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2550
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) รายได้
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) บาทต่อครัวเรือน
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) รายได้เงินสดสุทธิเกษตร = รายได้เงินสดเกษตร - รายจ่ายเงินสดเกษตร
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ใช่
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 24 มีนาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 12 มิถุนายน 2566