มูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิในพื้นที่ หมายถึง ข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 และ กข15 ที่ปลูกในพื้นที่ภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด หากปลูกนอกเหนือจากพื้นที่ดังกล่าวจะนับเป็นข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ซึ่งมูลค่าเกิดจาก ปริมาณผลผลิตคูณกับราคา

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
* อีเมลสำหรับติดต่อ cai-techno@oae.go.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา การสำรวจ และการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
ระดับชั้นข้อมูล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
พันธุ์ข้าว
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไร่ ตัน กก.
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) มูลค่า : ปริมาณผลผลิตคูณกับราคา
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างโดย Gravatar admin_oae_catalog
สร้างในระบบเมื่อ 15 พฤษภาคม 2567
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 15 มิถุนายน 2567