• ปริมาณการผลิตมันสำปะหลัง 946 total views 34 recent views

  ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ มันสำปะหลัง ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 15 มิถุนายน 2567
 • มูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิ 68 total views 41 recent views

  ข้าวหอมมะลิในพื้นที่ หมายถึง ข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 และ กข15 ที่ปลูกในพื้นที่ภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด...
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 15 มิถุนายน 2567
 • ปริมาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 556 total views 60 recent views

  ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 15 มิถุนายน 2567
 • ปฏิทินผลผลิต 764 total views 64 recent views

  ผลผลิตรายเดือนพืชไร่ พืชสวน พืชผักที่สำคัญ
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 15 มิถุนายน 2567
 • ข้อมูลปริมาณการผลิตปาล์มน้ำมัน 1975 total views 83 recent views

  ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ปาล์มน้ำมัน ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 15 มิถุนายน 2567
 • ปริมาณการผลิตยางพารา 1634 total views 49 recent views

  ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ยางพารา ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 15 มิถุนายน 2567
 • ปริมาณการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำ 50 total views 25 recent views

  ปริมาณสัตว์น้ำเค็มและน้ำจืด จำแนกตามวิธีการประมง ได้แก่ การจับธรรมชาติ และการเพาะเลี้ยงแบบชายฝั่งและแบบน้ำจืด
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 15 มิถุนายน 2567
 • มูลค่าของผลไม้เมืองร้อน 24 total views 8 recent views

  มูลค่าของผลผลิตของผลไม้เมืองร้อน หมายถึง ปริมาณผลผลิตคูณราคาที่เกษตรกรขายได้ ซึ่งผลไม้เมืองร้อน เช่น มะพร้าว สับปะรด ลำไย ลิ้นจี่
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 15 มิถุนายน 2567
 • มูลค่าสินค้าเกษตร 61 total views 23 recent views

  มูลค่าสินค้าเกษตร หมายถึง ปริมาณผลผลิตคูณราคาที่เกษตรกรขายได้
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 15 พฤษภาคม 2567
 • ผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย 40 total views 14 recent views

  ผลผลิตต่อหน่วย หมายถึง ผลผลิตต่อไร่ ซึ่งหมายถึงผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว เนื้อที่ให้ผล และเนื้อที่กรีดยางได้
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 15 พฤษภาคม 2567
 • ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย 1076 total views 22 recent views

  การผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง ราคา ณ ไร่นา ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร นำเข่า-ส่งออก
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 9 เมษายน 2567
 • สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินค้า 1343 total views 66 recent views

  เนื้อที่ ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคา ณ ไร่นา การใช้ที่ดิน ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร ตันทุน การใช้ในประเทศ นำเข้า-ส่งออก การตลาดและนโยบาย สถานการณ์การผลิต
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 9 เมษายน 2567
 • สถิติการเกษตรของประเทศไทย 569 total views 44 recent views

  เนื้อที่ ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคา ณ ไร่นา การใช้ที่ดิน
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 9 เมษายน 2567
 • ข้อมูลปริมาณการผลิตมันสำปะหลังที่ผ่านการวิเคราะห์ 833 total views 31 recent views

  ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ มันสำปะหลังว ที่ผ่านการวิเคราะห์และนำเข้าประชุม คณะกรรมการสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 6 สิงหาคม 2564
 • ข้อมูลปริมาณการผลิตข้าวที่ผ่านการวิเคราะห์ 1292 total views 45 recent views

  ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ข้าว ที่ผ่านการวิเคราะห์และนำเข้าประชุม คณะกรรมการสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 6 สิงหาคม 2564
 • ข้อมูลปริมาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการวิเคราะห์ 554 total views 33 recent views

  ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ผ่านการวิเคราะห์และนำเข้าประชุม คณะกรรมการสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 6 สิงหาคม 2564
 • ข้อมูลปริมาณการผลิตยางพาราที่ผ่านการวิเคราะห์ 464 total views 14 recent views

  ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ยางพารา ที่ผ่านการวิเคราะห์และนำเข้าประชุม คณะกรรมการสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 6 สิงหาคม 2564
 • ข้อมูลปริมาณการผลิตปาล์มน้ำมันที่ผ่านการวิเคราะห์ 1323 total views 28 recent views

  ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ปาล์มน้ำมัน ที่ผ่านการวิเคราะห์และนำเข้าประชุม คณะกรรมการสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 6 สิงหาคม 2564
 • ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตรที่ผ่านการวิเคราะห์ 743 total views 55 recent views

  วิเคราะห์ข้อมูลรายได้-รายจ่ายทางการเกษตรเทียบกับข้อมูลสินค้าที่สำคัญของศูนย์สารสนเทศการเกษตร และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศเพื่อผ่านความเห็นชอบ
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 6 สิงหาคม 2564
 • ข้อมูลการสำรวจปริมาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่บันทึกลงระบบ 793 total views 43 recent views

  ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นและบันทึกลงระบบ
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 6 สิงหาคม 2564