• จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกทุเรียน 634 total views 45 recent views

  จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน และพื้นที่ปลูกทุเรียน รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 10 กรกฎาคม 2567
 • จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกสับปะรดโรงงาน 553 total views 67 recent views

  จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด และพื้นที่ปลูกสับปะรด รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 10 กรกฎาคม 2567
 • จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกเงาะ 640 total views 72 recent views

  จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกเงาะ และพื้นที่ปลูกเงาะ รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 10 กรกฎาคม 2567
 • ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร 1712 total views 49 recent views

  เผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจประกอบด้วย การใช้ที่ดิน,รายได้,รายจ่าย,หนี้สิน,ทรัพย์สิน,ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน,ทัศนคติ
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 10 กรกฎาคม 2567
 • จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 412 total views 64 recent views

  จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี และพื้นที่ปลูกข้าวนาปีรายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 10 กรกฎาคม 2567
 • ปริมาณการผลิตข้าว 1711 total views 77 recent views

  ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ข้าว ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 10 กรกฎาคม 2567
 • จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกกาแฟ 759 total views 87 recent views

  จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ และพื้นที่ปลูกกาแฟ รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 3 กรกฎาคม 2567
 • จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 472 total views 98 recent views

  จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง และพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังรายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 3 กรกฎาคม 2567
 • จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกลำไย 589 total views 47 recent views

  จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย และพื้นที่ปลูกลำไย รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 3 กรกฎาคม 2567
 • จำนวนเกษตรกรจำแนกตามประเภทกิจกรรม 391 total views 34 recent views

  จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมงจำแนกตามประเภทกิจกรรม รายจังหวัด
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 3 กรกฎาคม 2567
 • จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกมะพร้าว 508 total views 69 recent views

  จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว และพื้นที่ปลูกมะพร้าว รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 3 กรกฎาคม 2567
 • จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน 436 total views 59 recent views

  จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน และพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 3 กรกฎาคม 2567
 • จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกยางพารา 578 total views 39 recent views

  จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และพื้นที่ปลูกยางพารา รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 3 กรกฎาคม 2567
 • จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกมังคุด 261 total views 22 recent views

  จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด และพื้นที่ปลูกมังคุด รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 3 กรกฎาคม 2567
 • จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน 585 total views 110 recent views

  จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงาน และพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 3 กรกฎาคม 2567
 • จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 379 total views 40 recent views

  จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 3 กรกฎาคม 2567
 • จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังโรงงาน 559 total views 50 recent views

  จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังโรงงาน และพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังโรงงาน รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 3 กรกฎาคม 2567
 • ปริมาณการผลิตมันสำปะหลัง 946 total views 34 recent views

  ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ มันสำปะหลัง ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 15 มิถุนายน 2567
 • มูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิ 68 total views 41 recent views

  ข้าวหอมมะลิในพื้นที่ หมายถึง ข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 และ กข15 ที่ปลูกในพื้นที่ภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด...
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 15 มิถุนายน 2567
 • ปริมาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 554 total views 58 recent views

  ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 15 มิถุนายน 2567
 • ข้อมูลปริมาณการผลิตปาล์มน้ำมัน 1975 total views 83 recent views

  ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ปาล์มน้ำมัน ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 15 มิถุนายน 2567
 • ปริมาณการผลิตยางพารา 1634 total views 49 recent views

  ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ยางพารา ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 15 มิถุนายน 2567
 • ปริมาณการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำ 50 total views 25 recent views

  ปริมาณสัตว์น้ำเค็มและน้ำจืด จำแนกตามวิธีการประมง ได้แก่ การจับธรรมชาติ และการเพาะเลี้ยงแบบชายฝั่งและแบบน้ำจืด
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 15 มิถุนายน 2567
 • มูลค่าของผลไม้เมืองร้อน 24 total views 8 recent views

  มูลค่าของผลผลิตของผลไม้เมืองร้อน หมายถึง ปริมาณผลผลิตคูณราคาที่เกษตรกรขายได้ ซึ่งผลไม้เมืองร้อน เช่น มะพร้าว สับปะรด ลำไย ลิ้นจี่
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 15 มิถุนายน 2567
 • มูลค่าสินค้าเกษตร 61 total views 23 recent views

  มูลค่าสินค้าเกษตร หมายถึง ปริมาณผลผลิตคูณราคาที่เกษตรกรขายได้
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 15 พฤษภาคม 2567
 • ผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย 40 total views 14 recent views

  ผลผลิตต่อหน่วย หมายถึง ผลผลิตต่อไร่ ซึ่งหมายถึงผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว เนื้อที่ให้ผล และเนื้อที่กรีดยางได้
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 15 พฤษภาคม 2567
 • รายได้เงินสดนอกเกษตร 482 total views 111 recent views

  รายได้เงินสดนอกการเกษตร ประกอบด้วย รายได้เงินสดเกษตรนอกฟาร์ม และรายได้เงินสดนอกการเกษตร
  ส่วนสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร 12 มิถุนายน 2566
 • รายได้เงินสดเกษตร 501 total views 52 recent views

  รายได้เงินสดเกษตร ประกอบด้วย รายได้เงินสดทางพืช รายได้เงินสดทางสัตว์ และรายได้เงินสดทางการเกษตรอื่นในฟาร์ม
  ส่วนสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร 12 มิถุนายน 2566
 • ผลผลิตการเลี้ยงกุ้งทะเล 390 total views 75 recent views

  เนื้อที่เลี้ยง ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ จากกรมประมง รวบรวมโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  ส่วนพยากรณ์ข้อมูลการเกษตร 12 มิถุนายน 2566
 • มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 283 total views 55 recent views

  ข้อมูลมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญจากกรมศุลกากร รวบรวมโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร 12 มิถุนายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).